Плевен

В центъра на Вашите финансови интереси!

В землището на село Биволаре се намира езерото „Коридорите”, което се е образувало от разширени стари корита на река Вит при изгребване на баластра сплощ около 275 декара. В резултат на сливането на старите корита са се получили няколко островчета, които са обрасли с естествена горска и храстова растителност. Оценявайки значимостта на това място, през 2006 г. Община Долна Митрополия, WWF и други организации поемат инициатива за обявяване на защитена местност „Коридорите”, която изцяло обхваща Биволарското блато, с цел да бъде опазена влажната зона, прилежащите й територии и местообитанията на редки и защитени растения и животни, обясниЛилия Латовска от отдел „Екология” в Общината и ръководител на проекта, по който е изпълнено начинанието. През 2008 г. официално местността е обявена за защитената. Птиците са най-голямото богатство на новата защитена територия. Тук е една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла. Предпочитано място е и от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.
В границите на защитената местност, според заповедта за обявяването й, са забранени дейности, които биха довели до промяна във водния режим на езерото. Това са риболов в езерото с използването на лодки, риболов в периода 15 април - 15 юли и лов в периода 1 февруари - 30 септември. Забранена е и промяна на предназначението на земята и начина на трайно ползване, както и намаляване на площите, заети с естествена дървесна растителност, включително и изсичане на единични дървета.
В защитената територия е забранено и внасяне на неместни за района растителни и животински видове, извършване на дейности на разстояние 100 метра от гнездовите колонии на защитените видове птици, както и всякакво строителство, включително изграждане на нови съоръжения за рибопроизводство и аквакултури, добив на инертни материали и третиране с химически препарати.

 

На 2012 година между Министерството на околната среда и водите и община Долна Митрополия е сключен договор по проект „Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите“, като Проектът се финансира чрез оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност 402 298,33 лв. В края на миналата година работата по проекта официално приключи, но не и поетите ангажименти за опазването на създаденото до тук. 
В местността около езерото са залесени и местни дървесни видове, които са оградени с ограда до пълно прихващане. Поставени са общо 14 камери, 16 инфрачервени прожектори, сървър за запис и съхранение на видеофайловете, UPS-и, работна станция и плазмен дисплей в кметството на село Биволаре за последващо наблюдение на флората и фауната.Камерите са монтирани на два стълба с автономно соларно захранване и посредством интернет връзка предават информацията до сървъра в кметството.
Община Долна Митрополия със собствени средства поддържа изградения по проекта сайт, а по НП „ОСПЗ“ е назначено безработно лице на длъжност „Екопатрул“, което да следи за чистотата в защитената местност. Залесените фиданки се отглеждат до 3 годишна възраст, като редовно се окопават и поливат при необходимост, а поставеното видеонаблюдение се използва от еколозите за проследяване развитието на флората и фауната.